Symposia, congressen en samenwerkingsverbanden

 • Samenwerking op lange termijn met ngo Protos
  • Een betere drinkwatervoorziening voor Ituri (Congo)
 • Riopact blijft uitbreiden: al 64 gemeenten
  • Wezembeek-Oppem & Kraainem worden Riopact-gemeente
 • Vlario-dag (14 maart 2017)
 • BTO-workshop "Water kent geen grenzen" (waterproductiecentrum Kluizen, 19 april 2017)
  3 belangrijke thema's kwamen aan bod: hydroinformatics, waterbehandeling & waterkwaliteit
 • Louise Vanycker geeft lezing op IWA-congresIWA congres: 'International Symposium on Health-Related Water Microbiology' (15-19 mei 2017)
  Lezing door Louise Vanysacker: 'The effects of pipeline flushing on the microbial community in drinking water distribution systems' (=proefproject rond systematisch spuien)
 • Internationale kennisuitwisseling: jaarlijkse workshop DOC2C’s in waterproductiecentrum Kluizen (5 oktober 2017).
 • Water Reuse Europe congres (Brugge, 9 & 10 oktober 2017)
  Onderwerpen die aan bod kwamen: noodzaak en potentieel van direct en indirect effluentenhergebruik in drinkwaterproductie, de nieuwste trends in afvalwaterbehandeling, nieuwe producten rond kwaliteitsbewaking, ...
 • Symposium Becetel (Affligem, november 2017)
 • Grondwateronderzoek vanuit de lucht (door VMM)
  De Watergroep is betrokken als waterexpert rond verzilting in Vlaanderen.
 • Aandeelhouder AquaMinerals (voordien: Reststoffenunie)
 • KWH Water
 • KWR (Watercycle Research Institute)
  Themagroep duurzame bronnen en watersystemen, werkgroep bedrijfstakonderzoek microbiologische analysemethoden.
 • Synductis
  Samenwerkingsverband dat infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op elkaar afstemt. De betrokken nutsbedrijven zijn: De Watergroep, Infrax, Eandis, FARYS, IWVA, IWVB, Pidpa en Proximus.
 • Groepsfoto DOC2C'sDOC2C’s
  Met subsidies vanuit het Interreg 2 Zeeën programma.
 • Samenwerking met water-link
  In de toekomst zal De Watergroep voor een gedeelte van de watervoorziening in Vlaams-Brabant water afnemen bij collega-drinkwaterbedrijf water-link.
 • Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)
 • Contactgroep filtratie (met Pidpa en de Nederlandse drinkwaterbedrijven)
 • Themagroepen KWR onderzoeksinstituut
 • KIWA Gastec
 • Ceocor
 • Technology Approval Group TAG, link met jonge innovatieve bedrijven
 • Wireless Community (secretariaat: IMEC Leuven)
 • Water supply & sanitation Technology Platform, WssTP: link met EU
 • IWA en Belgische tak B-IWA
 • AquaFlanders
  Intense samenwerking binnen de koepelorganisatie van de Vlaamse watersector.
 • Belgaqua
  Onder meer Hydrocheck-werkgroep (keuring van materialen die in contact komen met drinkwater).
 • Aqua Publica Europa
 • EBC (European Benchmarking Co-operation)
  Benchmark voor drinkwaterdistributie en afvalwatersanitatie, samenwerking is opgestart met SWDE om de gemeenschappelijke resultaten te analyseren. 
 • FITA (Flanders International Technical Agency)
  Frederik Looten zetelt in de Raad van bestuur.
 • GIPOD & KLIP
  De Watergroep werkt mee aan de ontwikkeling van GIPOD (het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) om informatie rond werken op het openbaar domein digitaal uit te wisselen. Meer info op www.agiv.be/producten/gipod en www.klip.be.
 • Aqua Publica Europea
  De Watergroep is lid van Aqua Publica Europea, de vereniging opgericht om het publieke karakter van de drinkwatersector in Europa te vrijwaren. De Watergroep is trekker voor de werkgroep R&D. De leden van Aqua Publica Europea staan samen in voor drinkwatervoorziening en waterzuivering voor 50 miljoen Europeanen.
  www.aquapublica.eu
 • Kennisuitwisselingscontacten met buitenlandse drinkwaterbedrijven
  bv. Vitens en WML (Nl) en Sedif (F).
 • BCM-netwerk van de Vlaamse overheid
  De Watergroep trad toe tot het kennisdelingsnetwerk BCM (business continuity management) van de Vlaamse overheid. Dit netwerk focust op goede business-continuïteitsplannen vanuit de problematiek van een mogelijke elektriciteitsschaarste.
 • Biotreat
  Europees project voor de ontwikkeling en evaluatie van microbiologische behandelingstechnieken voor de verwijdering van lage concentraties van bestrijdingsmiddelen uit grondwater.
 • TAPES (Transnational Action Program on Emerging Substances)
  Europees project voor nieuwe verontreinigende stoffen.
 • Diverse gespecialiseerde werkgroepen wateranalyse
  Voor de invoering van nieuwe analysemethoden in het kader van de erkenning (opstellen van methodevoorschriften in het Watercompendium van VITO).
 • NORMAN netwerk
  Adviesverlening aan de Europese Commissie over nieuwe probleemstoffen in water.
 • Contactgroep putten
  Uitwisseling met Nederlandse drinkwaterbedrijven.
 • Internationale Scheldecommissie
  De Watergroep werkt binnen het Scheldeoverleg mee in verschillende werkgroepen (waterkwaliteit, waterkwantiteit…) en maakt deel uit van de Vlaamse delegatie.
  www.isc-cie.org
 • CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid)
  Werkgroepen watertoets, ecologisch waterbeheer, grondewater, oppervlaktewater, doelstelling en monitoring, waterkwantiteit.
 • CEEP (Central Europe Energy Partners)
  Werkgroep water.
 • Technische Werkgroep Transhennuyère
 • Universiteiten (UGent, KU Leuven, Ulg)
 • Belgisch Comité voor Hydrogeologen
 • Vlaamse Raad van Netbeheerders
 • Vlario (Overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen)
 • GRB-Raad (Grootschalig Referentiebestand)
 • IAH (International Association of Hydrogeologists)
 • Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren
 • Kortom (Vereniging voor Overheidscommunicatie)
 • BVIC (Belgische Vereniging voor Interne Communicatie)

Volgende