Belangrijke wijzigingen aan de drinkwaterwetgeving

Op 15 september 2017 keurde de Vlaamse Regering belangrijke wijzigingen aan de drinkwaterwetgeving goed:

  • Voor nieuwe stoffen werd het systeem van richtwaarden ingevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om geneesmiddelenresidu’s, nanodeeltjes en microplastics. De richtwaarden moeten nog worden vastgelegd en de drinkwaterbedrijven moeten er op termijn aan voldoen. Dit laat toe de nodige infrastructuuraanpassingen te spreiden.
  • De definitie van de pesticiden werd aangepast zodat ze overeenkomt met de definitie van de Europese Verordening 100/2009. Daardoor vallen enkel de relevante metabolieten (met dezelfde stofeigenschappen als de moederstof) onder de categorie van de pesticiden. Voor de niet-relevante metabolieten kan het principe van de richtwaarden worden toegepast.
  • Meetprogramma’s kunnen voortaan worden ingediend op basis van een voorafgaandelijke risicogebaseerde benadering. Hierdoor kunnen de juiste inspanningen ‘op maat’ geleverd worden op locaties waar de drinkwaterkwaliteit het meest onder druk staat, wat leidt tot een efficiëntere opvolging van de waterkwaliteit. De Watergroep zal haar staalnameprogramma 2019 in deze zin opstellen.

In 2017 ging het monitorprogramma radiochemische stoffen van start in uitvoering van het ‘Koninklijk Besluit van 31 mei 2016 betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water’. Dit monitorprogramma gaat na of radioactieve stoffen aanwezig zijn in het drinkwater. Alle waterproductiecentra van De Watergroep werden in 2017 geanalyseerd. Enkel in 3 grondwaterwinningen uit de Carboonkalk (Kooigem, Waarmaarde en Saint-Léger) werd een lichte overschrijding van de totale alfa-straling vastgesteld. Bij verder onderzoek is gebleken dat deze straling veroorzaakt is door het natuurlijke verval van uranium in deze grondwaterlagen. De straling is echter minimaal en de stralingsdosis vormt geen enkele bedreiging voor de volksgezondheid. 

Volgende