Analyses tonen aan: drinkwaterkwaliteit is uitmuntend

In 2017 analyseerde het laboratorium van De Watergroep 39.427 stalen, een stijging met 5% ten opzichte van 2016. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van een intensievere opvolging van onze ruwwaterbronnen, zowel wat grond- als oppervlaktewater betreft. Ook het aantal staalnames voor de opvolging van de processen in de waterbehandeling nam toe.

3 soorten controles

De wettelijke controles omvatten de analyses van:

 • de ruwwaterbronnen (grond- en oppervlaktewater), 
 • het geproduceerde drinkwater ter hoogte van de uitgang van de waterproductiecentra
 • het water tijdens opslag in watertorens en reservoirs
 • het geleverde drinkwater bij de klanten.

De bedrijfscontroles omvatten:

 • de analyses van de waterbehandelingsprocessen, 
 • de analyses bij herstellingswerken en uitbreidingen aan het distributienet
 • de staalnames voor de industriewaterprojecten van de business unit Industrie & Services.

Tot slot voerde het laboratorium ook een beperkt aantal analyses uit voor derden.

3 soorten parameters

Het drinkwater moet voldoen aan strenge eisen, zoals voorgeschreven in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2003 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie. Meer dan 60 parameters of parametergroepen moeten worden geanalyseerd.

Deze parameters zijn onderverdeeld in volgende categorieën:

 • De microbiologische parameters van lijst A omvatten indicatororganismen die kunnen duiden op een fecale besmetting van het drinkwater.
 • De chemische parameters van lijst B omvatten stoffen met een mogelijk gezondheidsrisico. Tot deze stoffen behoren onder meer de stikstofverbindingen, een aantal zware metalen waaronder lood, een omvangrijke lijst van gewasbeschermingsmiddelenresidu’s en een aantal organische microverontreinigingen (aromatische koolwaterstoffen, trihalomethanen).
 • De indicatorparameters van lijst C omvatten zowel een aantal microbiologische parameters als een aantal chemische parameters, maar zonder gezondheidsrisico. Zij moeten beschouwd worden als signaalparameters om de waterbehandelingsprocessen tijdens de productie bij te sturen of de bedrijfsvoering in het distributieproces te optimaliseren.

Prima kwaliteit van bron tot kraan

Analyses tonen aan dat de waterkwaliteit in 2017 uitmuntend was: zowel tijdens productie en opslag als tijdens het distributieproces tot bij de klant, en dit voor de verschillende categorieën van parameters.

Deze tabel geeft een overzicht van het conformiteitspercentage in 2017 voor de verschillende groepen parameters weergegeven. De resultaten werden gegroepeerd in netstalen (controles aan de keukenkraan) en stalen op sites van De Watergroep (waterproductiecentra, watertorens en reservoirs).


% conforme A % conforme B % conforme C # monsternames
Netstalen 99,8 96,9 88,6  6.670
Sites (WPC, WT, RES*) 99,9  99,6 89,6  8.799

WPC = waterproductiecentrum / WT = watertoren / RES = reservoir
 

 • Zowel in het distributienet als tijdens het proces van productie en opslag beantwoordt meer dan 99,8% van de stalen aan de microbiologische parameters. Het betreft hier bovendien de resultaten van de eerste monstername: in de weinige gevallen dat er normoverschrijdingen werden vastgesteld, werden onmiddellijk de nodige herstelmaatregelen (bijvoorbeeld aanpassing van de desinfectiedosis) genomen met aansluitend een nieuwe staalname. De resultaten van al deze nieuwe staalnames beantwoordden aan de norm.
 • Ook de resultaten van de chemische parameters zijn zeer goed ter hoogte van de eigen installaties (99,6% van de stalen beantwoordt aan de norm). In het distributienet is het conformiteitspercentage lager: 96,9%. Dit laatste resultaat is voornamelijk te wijten aan overschrijdingen van zware metalen (zoals lood en nikkel) door uitloging van deze metalen uit messing gebruikt bij de aanleg van de binneninstallatie van de klant. 
 • Voor de indicatorparameters beantwoordt 88,6% van de netstalen aan de norm en 89,8% van de stalen uit onze eigen installaties. Bij de netstalen gaat het vooral om normoverschrijdingen voor ijzer door corrosie van gegalvaniseerde leidingen in de binneninstallatie en door normoverschrijdingen van natrium door het gebruik van slecht afgestelde waterverzachters. In de laatste gevallen krijgen de klanten het advies hun waterverzachter beter te laten afstellen. Vrije chloorresten zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de overschrijdingen ter hoogte van onze installaties. In verschillende oppervlaktewatercentra is het chloorverbruik van het geproduceerde water hoog, wat een hoge restdosis aan chloor bij vertrek uit het productiecentrum rechtvaardigt om de bacteriologische waterkwaliteit in het distributienet te kunnen garanderen. In de meeste gevallen is het water dat geleverd wordt bij de klant wel conform voor chloor.

Volgende