Een doordachte beschermingsstrategie

Sfeerbeeld natuurVoor een veilige en betrouwbare drinkwaterwatervoorziening is een doeltreffend beschermingsbeleid van de bronnen uitermate belangrijk. In 2017 werden voor heel wat kwetsbare grondwaterwinningen brondossiers opgesteld. Daarbij worden de risico’s geëvalueerd op het gebied van waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Voor de geïnventariseerde risico’s is een plan van aanpak uitgewerkt zodat nu en in de toekomst een betrouwbare drinkwatervoorziening gegarandeerd kan worden.

De resultaten van de risicobeheerstrategie hebben onder meer geleid tot het versterken van de beschermingsstrategie. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke toekomstige bedreigingen in functie van veranderende omgevingsfactoren: klimaatverandering en toenemende droogte, ontwikkelingen op het vlak van het ondergronds medegebruik, mogelijke conflicterende belangen, toenemende druk op het watersysteem door ontwikkeling en gebruik van nieuwe stoffen.

De nieuwe inzichten werden uitgewerkt tot krachtlijnen voor een aangepast beschermingsbeleid rond grondwaterwinningen en een nieuw beschermingsbeleid rond oppervlaktewaterwinningen. Deze werd voorgelegd aan de Vlaamse Overheid.

 

Volgende