Centrale bestuursorganen

Wijzigingen raad van bestuur

Met de algemene vergadering van 9 juni 2017 kwam een einde aan de mandaten van mevrouw Tania Janssens, de heer Albert Vandezande en de heer Jozef De Borger. Op voordracht van de vennoten van Vlaams-Brabant stelde de algemene vergadering mevrouw Christel Verlinden en de heer Dirk Claes aan als nieuwe bestuurders. 

De Vlaamse regering heeft eveneens de mandaten van mevrouw Mieke Van Hootegem en de heer Luc Asselman verlengd en ze heeft het mandaat verlengd van de heer Francis Bosmans, voorgedragen door de Limburgse vennoten. Deze mandaten gingen eveneens in op 9 juni 2017 en lopen voor een periode van 3 jaar. 

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 werden mevrouw Laurence Battaille en mevrouw Mieke Offeciers-Van De Wiele aangesteld als onafhankelijk bestuurder bij De Watergroep, dit op voordracht van de raad van bestuur van De Watergroep en voor een mandaatperiode van 3 jaar.

Portret Mieke Van Hootegem (links) en Herman Van Autgaerden (rechts)Begin november heeft de heer Herman Van Autgaerden zijn ontslag ingediend als voorzitter van de raad van bestuur. De Vlaamse regering heeft op 10 november mevrouw Mieke Van Hootegem aangesteld als nieuwe voorzitter en de heer Gunther Coppens als lid van de raad van bestuur. De heer Herman Van Autgaerden was voorzitter sinds februari 2014 en heeft de raad van bestuur in die periode op een constructieve en gedreven manier geleid. Hij was de stuwende kracht achter de statutenwijziging die tijdens de bijzondere algemene vergadering van 8 december 2017 werd goedgekeurd en achter de interne reorganisatie die De Watergroep momenteel doorvoert. Deze organisatiewijzigingen moeten ons toelaten in de toekomst nog efficiënter te werken en een optimale dienstverlening te bieden aan klanten en vennoten.
 
Mevrouw Mieke Van Hootegem maakt sinds 2010 deel uit van de raad van bestuur van De Watergroep en van het provinciaal bureau West-Vlaanderen. Zij wil verder bouwen op de beleidslijnen die door haar voorganger zijn uitgezet, met de klemtoon op sensibilisering en communicatie rond drinkwater.

Activiteiten raad van bestuur

In 2017 vergaderde de raad van bestuur 17 keer. Het gemiddelde aanwezigheidspercentage bedroeg 86%.

Binnen de raad van bestuur waren volgende comités actief: 

  • het bureau van de raad van bestuur, 
  • het auditcomité, 
  • het comité interne zaken, 
  • het comité externe zaken,
  • de consultatieve commissie voor de pensioenen (deels samengesteld uit leden van de raad van bestuur en deels uit afgevaardigden van het personeel). 

Het comité interne zaken en het comité externe zaken werden afgeschaft bij beslissing van de raad van bestuur van 31 maart 2017.

De comités geven advies over de hun toegewezen dossiers. Gemiddeld was 80% van de leden aanwezig op de comitévergaderingen.

De leden van de raad van bestuur worden vergoed volgens het stelsel dat de algemene vergadering uitwerkte op 8 juni 2007 en aanpaste op 6 juni 2008. Deze vergoedingen beantwoorden aan het besluit van de Vlaamse regering van 9 maart 2007 over de vergoedingen van de bestuurders van de extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De vergoedingen staan gepubliceerd op de website van De Watergroep.

Statutenwijziging zorgt voor verdere vereenvoudiging bestuursorganen

De bijzondere algemene vergadering heeft op 8 december 2017 een statutenwijziging goedgekeurd die leidt tot een verdere vereenvoudiging van de bestuursorganen van De Watergroep. 

De Watergroep maakt momenteel de omschakeling van een provinciaal georganiseerd bedrijf naar een procesgestuurd bedrijf. Als een logisch gevolg van deze evolutie stappen we ook af van de provinciale opsplitsing van onze bestuursorganen. Dankzij een heldere bestuursstructuur is de rol en de toegevoegde waarde van elk orgaan duidelijk.  

Om de aandeelhouders de gelegenheid te geven hun controletaak uit te oefenen, hun visie op de werking van De Watergroep weer te geven en hun ideeën en bekommernissen aan te kaarten, krijgen zij een forum in het aandeelhoudersbestuur, dat minstens trimestrieel vergadert. Dit aandeelhoudersbestuur komt in de plaats van de huidige provinciale bureaus en comités.

Vanaf januari 2019 zal er nog één drinkwaterdienst zijn en één rioolwaterdienst met elk één aandeelhoudersbestuur. De gemeentelijke en provinciale vennoten maken deel uit van deze aandeelhoudersbesturen. De vergaderingen zullen om praktische redenen wel nog regionaal worden georganiseerd.

Vanaf 2020 bestaat de raad van bestuur uit 13 leden in plaats van 17. Conform het decreet deugdelijk bestuur en het decreet lokaal bestuur zullen 5 van 13 bestuurders onafhankelijk zijn. 

Volgende