Voorwoord voorzitter

Banner voorzitter 

Anno 2018 zijn ‘duurzaamheid’ en ‘circulair denken’ trending economische begrippen. Bij De Watergroep zijn deze principes echter niet zo nieuw. Want wij maken al langer werk van een duurzame watervoorziening, wij ondersteunen onze gemeentelijke vennoten om te komen tot een toekomstgericht afvalwaterbeheer en voor onze industriële klanten werken we wateroplossingen op maat uit.

Voor onze drinkwaterproductie zijn we afhankelijk van natuurlijke bronnen: grond- of oppervlaktewater. We hebben er alle belang bij deze bronnen op een toekomstgerichte manier in te zetten, zodat ze toereikend zijn om ook de volgende generaties van drinkwater te voorzien. In het kader van de klimaatverandering onderzoeken we innovatieve pistes om nieuwe voorraden aan te spreken. Het is onder meer deze toekomstgerichte aanpak die 11 gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel overtuigd heeft om begin 2018 de overstap te maken naar De Watergroep. Andere elementen die hierbij zeker meespeelden waren een goed bedrijfseconomisch voorstel en het feit dat het drinkwatertarief daalt voor het merendeel van de betrokken klanten. Ik wil onze nieuwe klanten en vennoten dan ook van harte welkom heten.

Het drinkwater dat wij leveren gaat nadien als afvalwater terug naar de riolering. Via Riopact, een samenwerkingsverband van De Watergroep en Aquafin, staan wij gemeenten met raad en daad bij op het vlak van afvalwaterbeheer. Het doet ons genoegen dat onze nieuwe vennoten Wezembeek-Oppem en Kraainem meteen ook Riopact-vennoot zijn geworden. Daardoor kiezen zij voor een totaaloplossing die hen ontzorgt voor het behalen van de afvalwaterdoelstellingen. Zo werken zij samen met ons aan een gezonde wateromgeving waar het goed leven is.

Voor onze industriële klanten maken we de cirkel helemaal rond. Daar maken we ‘water op maat’ op basis van gezuiverd afvalwater of andere hernieuwbare bronnen. Bij Colruyt namen we een tweede installatie in dienst die regenwater behandelt tot drinkwaterkwaliteit. Bij aardappelverwerker Agristo maken we proceswater op basis van Leiewater, met uitbreidingsmogelijkheden op het vlak van hergebruik van afvalwater. Voor al onze industriewaterprojecten samen konden we in 2017 voor het eerst de kaap van de 7 miljoen m³ geproduceerd proceswater overschrijden.

Dankzij haar kennis en expertise staat De Watergroep sterk om in de toekomst nog een stap verder te zetten, met aandacht voor maatschappelijke, economische en klimatologische uitdagingen die op ons afkomen. Door continu de vinger aan de pols te houden van de nieuwste technologische ontwikkelingen, door open te staan voor innovatie en samenwerkingsverbanden, door de durf te hebben om ook alternatieve drinkwaterbronnen te onderzoeken, kunnen we blijven instaan voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte drinkwatervoorziening.

Om vlot te kunnen inspelen op veranderende omgevingsfactoren, hebben we in 2017 ons reorganisatieproject Meander opgestart, waarbij we ons bedrijf omschakelen van een provinciaal georganiseerde naar een procesgestuurde organisatie. Dit project is veel meer dan een reorganisatie: het is een cultuuromslag naar een lerend en innovatief bedrijf met focus op de veranderende omgeving. Ik wil graag onze medewerkers bedanken die hier vol enthousiasme hun schouders hebben ondergezet en die er tegelijkertijd hebben voor gezorgd dat ik u met dit jaarverslag ook mooie financiële resultaten kan voorleggen.

Mieke Van Hootegem,
voorzitter raad van bestuur

Volgende